ต้องใช้แอพพลิเคชั่นแบบดั้งเดิมหรือแอพพลิเคชั่น web based

คำตอบนี้จะขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นของคุณที่คุณอยากให้พัฒนา หากคุณต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์มือถือ เช่น กล้อง ระบบสั่น GPS ฯลฯ เป็นต้น หรือเซนเซอร์ของอุปกรณ์มือถือ เช่น เซนเซอร์วัดอุณภูมิ เซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหวของมือถือ เซนเซอร์วัดการเอียงของมือถือ ฯลฯ เป็นต้น คุณจำเป็นต้องทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นแบบดั้งเดิม เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์และเซนเซอร์ในมือถือและนำมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ หากทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นแบบ web base นั้นจะช่วยลดค่าใช่จ่ายให้มีราคาไม่แพงมาก แต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงทัพยากรของอุปกรณ์มือถือทั้งหมด

Rene van der KooiGeneral Manager