สร้างแอพพ - ตัวอย่างโค้ด Obj-C - ส่ง POST REQUEST

      
NSMutableString *post = [[NSMutableString alloc] init];
[post appendString:@"email=email"];
[post appendString:@"&password=password"];

NSData *postData = [post dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding allowLossyConversion:YES];

NSString *postLength = [NSString stringWithFormat:@"%d", [postData length]];

NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] init];
[request setURL:[NSURL URLWithString:@"https://www.domain.com/webservice/REST/address"]];
[request setHTTPMethod:@"POST"];
[request setValue: @"User Agent Identifier" forHTTPHeaderField: @"User-Agent"];
[request setValue:postLength forHTTPHeaderField:@"Content-Length"];
[request setValue:@"application/x-www-form-urlencoded" forHTTPHeaderField:@"Content-Type"];
[request setHTTPBody:postData];

Rene van der KooiGeneral Manager